Rīgas Valsts tehnikumam - 95


VALSTS RĪGAS TECHNIKUMA DARBINIEKI
1929. / 1930.


Būvinženieris A. Grīnbergs, direktors, būvniecības nodaļas vadītājs
Inž. tehn. A. Bilkens, inspektors un technoloģijas nod. vadītājs
Inž. mech. V. Frīdenbergs, inspektors un mēchanikas nod. vadītājs
Agr. kult. V. Ducmanis inspektors un kultūrtechnikas nod. vadīdājs

Jau agrak skaitījās par veertīgākeem tee darbi, kur ar mazak
līdzekļeem sasneegta leelāka izteiksme, kur mazakais
materiala daudzums satur vairak gara.
Sevišķi tas jaeevero mūsu laikmetā un arī turpmāk, arveen jo vairak, 
jo vairak tuvojamee kulturai, īstam progresam,
vispasaules harmonijai. To nedrīkst aizmirst arī zīmēšanā. 
/pasvītrotais teksts mācību grāmatā/

1923. VRT
Militārās apmācības vienība


RĪGAS VALSTS TEHNIKUMA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
1935. / 1936. Mācību gads.

1.     Ikvienam īgas valsts tehnikuma skolēnam jāiepazīstas  ar iekšējās kārtības noteikumiem un tie stingri jāievēro.
2.     Mācības gada sākumā skolēniem jāierodas skolā noteiktajā laikā. Katrs skolēns iegādājas sekmju un ziņojumu burtnīcu, ko nodod saviem vecākiem vai viņu uzdotiem aizbildņiem izlasīšanai un parakstam. Parakstu skolēns parāda savam klases pārzinim un pēc tam patur burtnīcu savā rīcībā, saskaņā ar skolas noteikumiem. Ziņojumu burtnīca obligātoriska, un mācību laikā tā jānēsā līdz.
3.     Ja skolēnam brīvdienu beigās svarīgu iemeslu (slimības, prakses) pēc nav iespējams noteiktā laikā ierasties skolā, par to iepriekš jāziņo skolas priekšniekam. Ziņojumam jāpievieno ārsta apliecība par slimību, vai attiecīgas iestādes lūgums atlikt dažas dienas ierašanos skolā nenobeigtas prakses pēc.
4.     Mācību gada sākumā skolēnam jāpaziņo kancelejai sava adrese un jāiesniedz 2 ģīmetnes skolēna apliecības izgatavošanai. Jaunuzņemtiem skolēniem jāmaksā kancelejā iestāšanās nauda Ls 10,- apmērā, sajemot attiecīgu kvīti.
5.     Skolēnam stundās jāierodas noteiktā laikā, jemot līdz visus vajadzīgos mācības līdzekļus. Pie durvīm, tāpat ģērbtuvēs nedrīkst lieki uzkavēties. Ģērbtuvēs nav jāatstāj lietas, kas vajadzīgas klasē ( arī brokastis u. t. t. ), lai vēlāk nebūtu ģērbtuvēs jāstaigā un jādrūzmējas.
6.     Stundas jāapmeklē kārtīgi, izlaist tās var vienīgi svarīgu iemeslu pēc, kas, ierodoties skolā, jāapliecina ar vecāku vai viņu uzdoto aizbildņu parakstu ziņojumu burtnīcā, bet slimības gadījumā ar ārsta apliecību. Parakstīto ziņojumu skolēns dod parakstīt un izlasīt klases pārzinim, kam nododama arī ārsta apliecība.

/turpinājumi sekos/


/turpinājumi sekos/

1 komentārs:

Unknown teica...

Šis man patīk!

Rasējumi, mehānika...